2009/08/12

Unemployment Rate


Энэ сард АНУ-ын ажилгүйдлийн түвшин 9.5 хувиас 9.4 хувь болж буурлаа. US доллар чангарч зах зээл таамаглаж байсан чигт 300 pips хөдөллөө. Гоё шүү! :)

No comments: